Tujuan Institut:
a. menjadikan pendidikan tinggi sebagai pusat peradaban Islam
b. meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan;
c. meningkatkan daya jangkau pemerataan dan sebaran pendidikan tinggi keagamaan; dan
d. meningkatkan mutu dan daya saing penyelenggaran pendidikan tinggi keagamaan.